Login

 

ในเดือนธันวาคม มีวันหยุดหลายวันต่อเนื่องถึงสิ้นปีทางบัญชี-การเงินเห็นสมควรจะเลื่อนกำหนดการจ่ายเช็ค

เช็คที่จ่ายสิ้นเดือนธันวาคม ให้เลื่อนขึ้นมาจ่าย วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559
เช็คที่จ่ายอังคารแรกของเดือน ให้เลื่อนออกไปเป็น วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560
กำหนดการวางบิล เป็นวันที่ 3 – 6 มกราคม 2560

ผู้ที่มารับเช็ค ขอให้ออกใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี และ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่อยู่ใหม่ ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป,สอบถามข้อมูล ติดต่อได้ที่ 089-2011503 (ฝ่ายบัญชี), 087-9351110 (ฝ่ายการเงิน)

เอกสารแจ้งย้ายที่ทำการ และ ภ.พ.09

กำหนดวันจ่ายเช็คคือ "วันอังคารแรกของเดือน เวลา 14.00 - 17.00 น.
กรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดของบริษัทฯ ให้เลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไป"

การกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และรายงานภาษี

1. ข้อมูลบริษัทฯ และแบบฟอร์มข้อมูลบริษัทคู่ค้า

2. ภ.พ. 20